Zápisy do doktorského studia FIS

Začátek: úterý 10. září 2019, 09:00
Konec: úterý 10. září 2019, 11:00
Místo konání: NB 473
Kontaktní osoba: Jitka Krajíčková
Tagy: doktorandi, studenti, termíny

První etapa proběhne v zasedací místnosti FIS VŠE IV. patro, číslo dveří 473 NB 10. září 2019, v 9,00 hod.            

Při tomto aktu získáte písemné informace o předmětech, které můžete (resp. v bloku celoškolsky povinných předmětů musíte) studovat. Dále obdržíte jejich osnovy a informace o Studijním a zkušebním řádu VŠE a Opatření děkana pro doktorské studium 2/2017. S těmito informacemi se obrátíte na svého školitele, se kterým prokonzultujete, které předměty (z bloku volitelných) jsou z hlediska zaměření Vaší disertace relevantní. Na základě porady se školitelem vyplníte (zpravidla za jeho součinnosti) „Studijní plán doktoranda“ v informačním systému InSIS. Studijní plán doktoranda je rámcovým plánem, ve kterém jsou stanoveny hlavní úkoly a etapy Vašeho doktorského studia. Časové rozvržení, např. kdy jednotlivé předměty budete absolvovat, není součástí tohoto studijního plánu.  

Druhá etapa zápisu spojena s imatrikulací proběhne v zasedací místnosti FIS VŠE IV. patro, číslo dveří 473 NB 25. září 2019 v 15,00 hod. (prezence 14,45-15,00 hod.).            

Při druhé etapě zápisu získáte informace, které kurzy a kdy jsou na jednotlivých fakultách otevřeny, včetně jména garanta (přednášejícího) příslušného kurzu. Teprve na základě těchto informací si podle své volby vyplníte zápisový list pro zimní a letní semestr akademického roku. Pokud se týká volby a časového řazení jednotlivých kurzů, záleží na Vaší volbě s tím, že některé kurzy se otevírají pouze v zimním, jiné pouze v letním semestru.