GA ČR – výzva na kandidáty do hodnotících panelů Termín

Začátek: pondělí 23. listopadu 2020
Konec: pondělí 23. listopadu 2020
Kontaktní osoba: OVV

Grantová agentura ČR vyhlašuje výzvu pro podávání návrhů na kandidáty do hodnoticích panelů GA ČR.Návrhy na členy hodnoticích panelů mohou na formulářích GA ČR předkládat právnické i fyzické osoby působící v oblasti vědy a výzkumu z řad významných odborníků, kteří v základním výzkumu dosáhli přesvědčivých výsledků. Předložené nominace musí obsahovat seznam všech pracovišť kandidáta a prohlášení zaměstnavatele, že s nominací souhlasí a je připraven kandidáta v případě jeho jmenování uvolňovat na zasedání panelů, případně dalších poradních orgánů předsednictva GA ČR, která mohou vyplynout z titulu členství v panelu.Délka členství v hodnoticím panelu se stanovuje zpravidla na 2 roky a každý zvolený člen panelu může tuto činnost vykonávat nejvýše po dvě funkční období.

 

Jedním z důležitých požadavků na člena hodnoticího panelu je ochota a schopnost umět s určitým nadhledem posoudit v rámci panelu širší úsek oboru, tedy nejen specializaci vlastní vědecko‐výzkumné činnosti. Dále je třeba zdůraznit, že člen hodnoticího panelu je nominován jako vědecká osobnost, nikoli jako zástupce instituce, v níž působí. Očekává se tudíž schopnost posuzování výhradně podle odborných hledisek. Povinností člena hodnoticího panelu je vyjádřit se ke značnému počtu projektů, seznámit se se všemi předloženými projekty a dále zúčastnit se všech zasedání hodnoticího panelu. Členství v panelu je tedy náročné na časové i pracovní zatížení.

Návrhy do hodnoticích panelů pro nadcházející funkční období (od 1. dubna 2021) je třeba zaslat na OVV (Ing. Ivana Hronová, ivana.hronova@vse.cz, 224 095 775) nejpozději do 23. listopadu 2020.

Pokud byl na kandidáta předložen návrhový list na konci roku 2019 či na začátku roku 2020 a v mezidobí nedošlo u kandidáta k podstatným změnám, nový návrhový list není požadován.

Návrhový list je k dispozici na webových stránkách GA ČR nebo ke stažení zde.

Neúplně vyplněné návrhy nebo návrhy, které nebudou podány na stanoveném formuláři, GA ČR nebude akceptovat.